Sách của Brian Tracy

 Triết lý cuộc đời: https://drive.google.com/file/d/1WnqyXA41qMbRKWQo-xJGplZz4xkzuGRE/view

Thuật quản trị: https://drive.google.com/file/d/1OpMSnGXqw_9gsX7j1xXOKfHaSgd_IPb7/view

Thuật tổ chức hội họp: https://drive.google.com/file/d/1fG7bVFeh_oAOPWNV2aekw2GG6RZIlEwJ/view

Thuật uỷ quyền, giám sát: https://drive.google.com/file/d/1wRwCjBMGzUa5YX626SUyJcX4_VXNP5Ji/viewĐăng nhận xét

0 Nhận xét